Bocana manifestalis

Bocana manifestalis Walker
夜蛾科 Noctuidae

【 蛾類文字索引】【 蛾類圖示選單】